زلزله را میتوان با کابل‌های اینترنت زیر دریا و اقیانوس‌ها، تشخیص داد!

پژوهش‌هایی می‌گویند می‌توان از شبکه‌ی گسترده و متراکم کابل‌های زیردریایی که اینترنت را دراختیار جهان قرار می‌دهند برای نظارت بر فعالیت‌...

ادامه مطلب