محققان ناسا به دنبال انجام تحقیقات کوانتومی در ایستگاه فضایی بین المللی هستند!

محققان با ایجاد حباب های فراسرد در مرکز فیزیک کوانتومی ایستگاه فضایی بین المللی سعی دارند تا تحقیقات کوانتومی را در فضا آغاز کنند. م...

ادامه مطلب