کارشناسان گوگل در سال گذشته تعداد بی سابقه ای از اشکالات امنیتی روز صفر را کشف کردند!

Project Zero در سال 2021، 58 اکسپلویت در طبیعت را شناسایی کرد.! بر اساس گزارشی از این تیم، Project Zero، یک تیم داخلی متشکل از کارشن...

ادامه مطلب